HAYEK’İN EVRİMCİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AKTÜALİZE EDEN MEKANİZMA: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Liberalizmin 20. yüzyıldaki panoramik fotoğrafında ön plana çıkan simalardan biri de kuşkusuz Friedrich August von Hayek’tir. Onun liberal teoride açtığı yeni menfezler, liberal fikriyatın çeşitlenmesine, zenginleşmesine önemli katkılar sağlamıştır. Avusturyalı düşünür epistemolojik düzlemde, kurucu rasyonalist anlayışa karşı, kökleri David Hume’a kadar uzanan anti-rasyonalist geleneği devam ettirerek mukabele eder. Ancak buradaki anti-rasyonalist gelenek, irrasyonalizme ya da … Okumaya devam et HAYEK’İN EVRİMCİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AKTÜALİZE EDEN MEKANİZMA: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

BİR KAVRAMI TARTIŞMAK: KAHT-I RİCAL

“Velhasıl Osmanlı saltanatının şevket ve kudreti asker ile, askerin ayakta durması hazine iledir. Hazinenin geliri reaya iledir. Reayanın ayakta durması adalet iledir. Şimdi alem harap, reaya perişan, hazine noksan üzere...” Koçi Bey Tanzimat’tan günümüze tevarüs eden kavramlardan biri de ‘kaht-ı rical’dir. Kıtlık, kuraklık ve kuraklık sebebiyle mahsulün yetişmemesi anlamlarına gelen Arapça kökenli ‘kaht’ sözcüğü ile … Okumaya devam et BİR KAVRAMI TARTIŞMAK: KAHT-I RİCAL

AKTÜALİTENİN HENGÂMESİNDEN DÜŞÜNCEYE

2013’ten bugüne kadar Türkiye’de cereyan eden siyasi hadiseler silsilesinin çıktısı olarak elimizde tepeden tırnağa politize olmuş bir toplum var. Burada küçük bir parantez açarak “politize olmanın” mutlak manada kötü bir şey olmadığını vurgulamak gerekir. Aristoteles’in doğası gereği “zoon politikon”, yani sosyal-siyasal bir varlık olarak tanımladığı insanın siyaset mefhumundan bütünüyle izole olması elbette düşünülemez. Düşünme yetisini … Okumaya devam et AKTÜALİTENİN HENGÂMESİNDEN DÜŞÜNCEYE

FELSEFİ BİR SORUN OLARAK MEKÂN

Mekân, felsefenin sorunsallaştırdığı kavramların başında gelmektedir. Mekânla ilgili tartışmaların tarihsel kökeni, Antik Yunan’ın kalburüstü filozofları Platon ve Aristoteles’ten de öncesine uzanmaktadır. Önceleri genellikle evren, kâinat, yer, uzam, uzay ve boşluk gibi mefhumlarla irtibatlandırılarak ele alınan mekâna yönelik epokhal kırılma ilk olarak Platon’da değil, öğrencisi Aristoteles’in anlatılarında görülmektedir. Platon, Timaios diyaloğunda idealar âleminin hareketsiz olmasından dolayı … Okumaya devam et FELSEFİ BİR SORUN OLARAK MEKÂN

KÜN/OL

“Büyücü dışında bu dünyadaki her şey büyüdür.”(Westworld, 3. Bölüm repliği) Kelimelerle veyahut kelama dayanarak eyleme geçmek tekvinin bizatihi kendisidir. Diğer bir ifadeyle “Tanrısal Praksis”in tözü kün/ol lafzında mündemiçtir. Zira Tanrı’nın yaratması “kün/ol” emriyledir.[1] Ayetlerin ifade tarzları tahlil edildiğinde bunların, lahuti kudreti tüm ifadelerin gerisinde ifadelendirilmemiş bir “varlık, bulunuş” tarzı olarak sürekli tuttuklarını görürüz. Tanrısal olan, … Okumaya devam et KÜN/OL

BİR GENEL MÜDÜR PORTRESİ: İSMAİL CEM (2)

İsmail Cem’e Yönelik Eleştiriler Kıbrıs meselesi CHP ve MSP koalisyonunun arasını epey açmıştı. Başbakan Ecevit’in tüm barışçıl yollar tüketildiği için Kıbrıs Harekâtı’nın bir zorunluluk neticesinde yapılıyor minvalindeki demeçlerine rağmen Erbakan bu müdahaleyi bir fütuhat havası içinde ilan ediyordu. Dahası MSP’li üyeler CHP kanadını çok fazla taviz vermekle ve Batı’ya karşı yeterince dik duramamakla suçluyordu. Neticede başta … Okumaya devam et BİR GENEL MÜDÜR PORTRESİ: İSMAİL CEM (2)

BİR GENEL MÜDÜR PORTRESİ: İSMAİL CEM (1)

İsmail Cem ve İpekçi Ailesi Bugün 24 Ocak 2007’de kaybettiğimiz İsmail Cem’in vefatının 10. yıl dönümü. İsmail Cem, Türk siyasal hayatında çok yönlü kişiliğiyle müstesna bir yer edinmiş isimlerden biridir. O gazeteci, yazar, bürokrat ve devlet adamı kimlikleriyle ülkesine hizmet etmeye çalışmış, zor zamanlarda devrin adamı olmak yerine inandığı doğruları müdafaa etmiş, çok tonozlu kubbenin … Okumaya devam et BİR GENEL MÜDÜR PORTRESİ: İSMAİL CEM (1)